บริษัท ไอดี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด

 เครือบริษัท ID ELECTRONICS SERVICE CO.,LTD  และ  IDE SOURCE CO.,LTD